Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att samordna myndigheternas arbete för att friluftslivet ska bevaras och utvecklas. Som nationell samordnare för friluftsliv arbetar Eva Stighäll för att genomföra riksdagens friluftslivspolitik och förbättra förutsättningarna för friluftsliv för alla.

– Ett aktivt friluftsliv har ett stort värde för samhället och individen. Utevistelse bidrar till folkhälsan, reducerar stress, ger oss återhämtning, bättre koncentration och motorik. Forskning visar att redan efter fem minuters vistelse i naturen sjunker våra stresshormoner.

Kommunen har en viktig roll Eva

En utmaning är att nå barn och unga, funktionshindrade och människor med utländsk bakgrund. Stadsparkerna är viktiga för att ta nästa steg och hitta till större naturområden. Sveriges allemansrätt ger alla tillgång till naturen och det är viktigt att ha god kunskap om vad allemansrätten innebär.

Kommunerna har en viktig roll. De ansvarar för planering av parker och grönområden, att göra dem tillgängliga och att informera så att människor hittar dit. Skolans roll för att erbjuda möjligheter till utomhusvistelse och friluftsliv för eleverna är en viktig pusselbit.

– När nya bostadsområden anläggs krävs det kunskap hos beslutsfattare om värdet och samhällsvinsterna med att människor får tillgång till naturområden. Dessa värden behöver lyftas i detaljplanerna. Annars finns risk att annan markanvändning prioriteras och friluftslivet blir lidande, säger Eva Stighäll.