Vision 50/50 är en förändringsprocess med syfte att öka jämställdheten inom golfen. Arbetet inleddes 2013 efter att förbundet insett att det råder stor obalans mellan könen med bara 28 procent kvinnliga golfspelare. Med en sådan obalans är det lätt att det utvecklas en kultur och miljö som kan upplevas exkluderande och oattraktiv för den underrepresenterade gruppen.

Det är viktigt att förstå att förändring inte är någon quick fix

– Golfförbundets övergripande mål 2020 är att öka antalet golfspelare i Sverige med 20 000 och av dessa ska hälften vara kvinnor, berättar Annica Lundström, Förändringsledare för Svenska Golfförbundets jämställdhetsarbete Vision 50/50.

Med 20 års erfarenhet som Klubbchef/VD för Örebro City Golf & CC rekryterades hon 2014 för att ta sig an den tuffa uppgiften att leda förändringsarbetet.

Vision 50/50 kan ses som symbolen för förbundets förändringsambition där man kommunicerar, opinionsbildar och utvecklar arbetssätt och metoder för att hjälpa klubbar att starta sina utvecklingsresor.

– Det är viktigt att förstå att förändring inte är någon quick fix, klubben behöver både arbeta kort- och långsiktigt. Det är de små stegen som leder till de stora förändringarna, konstaterar hon.

Ett utbildningsprogram för förändring

Under två år har förbundet tillsammans med åtta utvalda pilotklubbar arbetat enligt en gedigen metodprocess som skapats och letts av forskare. Arbetet ligger till grund för det utbildningsprogram som lanseras senare i vår.

– Genom kvalitetssäkrad forskning och insikter från pilotprocessen har vi lagt grunden för att ge klubbar de verktyg som behövs för att ge sig ut och spana på sin egen klubb. Vi behöver se över traditioner, strukturer och normer som råder inom golfen idag, och som i många fall är främmande för en ny generation, berättar Annica Lundström.

Kulturen på många klubbar behöver förändras till en mer öppen och inkluderande miljö. Det räcker  inte med att bara ha en fin bana utan människorna vill idag även uppleva god service och ett bra bemötande. 

Otroligt kul att se vilken stor respons vi har fått

– Vi pratar mycket om attraktivitet, och med det menar jag att vi måste vara lyhörda och lyssna in vad människor söker och efterfrågar och paketera golfen därefter. Lyckas vi attrahera fler kvinnor leder det ofta till fler juniorer och hela familjer som spelar tillsammans.

Ett 50-tal klubbar erbjuds plats i det ettåriga utbildningsprogrammet årligen. Ett stödteam bestående av förbundets klubbrådgivare och lokala SISU-konsulenter bistår klubben lokalt.

– Och det är otroligt kul att se vilken stor respons vi har fått ute bland klubbarna, den första utbildningsgruppen är full och vi har flera klubbar på kö, avslutar Annica Lundström entusiastiskt.