Även under 2015 har viktiga framsteg åstadkommits inom jämställdhetspolitiken. Medvetenheten om mäns våld mot kvinnor har blivit större, andelen kvinnliga chefer inom näringslivet har blivit fler och pappors uttag av föräldradagarna har ökat.

Även om Sverige ofta rankas bland världens mest jämställda länder så finns det mycket kvar att göra. Sverige är alltjämt ett ojämställt land. Det ser vi inte minst i den pågående debatten om tjejer och kvinnors utsatthet för sexualiserat våld i det offentliga rummet.

Samtidigt är kvinnor välfärdens ryggrad

Ett annat tydligt bevis på ojämställdhet ges till kvinnor i slutet av arbetslivet när de i genomsnitt bara får ut 70 procent av mäns pensioner. Det motsvarar i snitt 6000 kronor mindre per månad. De ojämställda pensionerna är ett tydligt resultat av ett ojämställt arbets- och familjeliv.

I Sverige arbetar kvinnor och män i genomsnitt lika många timmar per dygn. Men kvinnor arbetar i högre utsträckning deltid och ägnar i stället mer tid åt obetalt hemarbete. För många etableras dessa könsskillnader under föräldraledigheten då 75 procent av alla föräldrapenningdagar tas ut av kvinnor. Var fjärde pappa tar inte ut någon föräldrapenning alls under barnets första två år.

Konsekvent värderas kvinnors arbete lägre än mäns. Sedan länge har kvinnor varit överrepresenterade på högre utbildningar men trots detta har kvinnor i genomsnitt drygt 13 procent lägre lön.

Mot ett mer jämställt samhälle behövs ett ständigt arbete och grundläggande förändringar

Samtidigt är kvinnor välfärdens ryggrad. En stor del av välfärdens service – socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och utbildning – vilar på kvinnors närvaro och kunnande. Men dessa kvinnors arbetsvillkor, inflytande och möjlighet till vidareutbildning speglar inte detta. Den dåliga psykosociala arbetsmiljön på många kvinnodominerade arbetsplatser visar sig även i kvinnors överrepresentation i sjukskrivningsstatistiken. Sjukpenningtalet var i november 87 procent högre för kvinnor jämfört med män.

För att fortsätta den nödvändiga utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle behövs ett ständigt arbete och grundläggande förändringar. Därför har regeringen hittills bland annat:

  • Infört en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen samt lanserat en bred översyn av hela föräldraförsäkringen.
  • Ökat bemanningen inom äldreomsorg och skola samt gett ökat stöd till socialtjänsten.
  • Introducerat en kompetenssatsning inom äldre- och funktionshinderomsorgen.
  • Tillfört medel för att ge ökad kunskap om kvinnors arbetsmiljö.
  • Satt målet att andelen av kvinnor respektive män i börsbolagens styrelser ska vara minst 40 procent år 2016, annars kommer regeringen införa kvotering.
  • Intensifierat insatserna för att förebygga våld mot kvinnor.
  • Lanserat ett åtgärdspaket för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.
  • Inom ramen för pensionsgruppen drivit ett projekt om jämställda pensioner.

Men mer behöver göras. Vi som en feministisk regering ser i grunden jämställdhet som en fråga om demokrati och rättvisa. Alla ska ges förutsättningar att utvecklas utan att hindras av strukturer och fördomar. Samtidigt är jämställdhet en viktig del av lösningen för att skapa jobb. Att tillvarata både kvinnors och mäns potential bidrar till ekonomisk tillväxt som kommer oss alla till del.

Under 2016 kommer vi att fortsätta arbetet för att göra Sverige till ett bättre och mer jämställt samhälle.
 

Annika Strandhäll
Socialförsäkringsminister

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister