Skip to main content
Start » Senior » Stöd till anhöriga som vårdar och hjälper en närstående
Sponsrad

Socialstyrelsen har utarbetat två rapporter som underlag till en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har nu gjort en kort sammanfattning av Socialstyrelsens underlag.  

Anhörigas vård- och omsorgsinsatser är så omfattande att de utgör en samhällsbärande funktion som skulle ha kostat samhället 194 miljarder kronor om året att ersätta med formella insatser.  

– Att ge omsorg till en närstående kan vara mycket tillfredsställande, men kan också vara påfrestande och påverka den anhörigas hälsa negativt. Därför är det viktigt att anhöriga får rätt stöd för att orka med sin situation. Idag ser tillgången till anhörigstöd i landet väldigt olika ut och många får inte det stöd som de är i behov av, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka.  

Lennart Magnusson

Verksamhetschef Nka

Foto: Nka

En nationell anhörigstrategi 

För några år sedan tog Nka fram ett förslag till en nationell anhörigstrategi och uppvaktade regeringen i frågan. Regeringen beslutade att påbörja arbetet med att utveckla en strategi och gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag. Detta har resulterat i två rapporter som beskriver vad det innebär att vara anhörig och vad ett anhörigperspektiv betyder för personal, anhöriga och beslutsfattare. I underlagen ges också analyser av hur omfattande de anhörigas insatser är, vilket stöd som anhöriga själva efterfrågar och förslag på hur stödet till dem behöver utvecklas.  

Många får inte det stöd de är i behov av.

Lennart Magnusson, Verksamhetschef Nka

– Vi på Nka tror att en nationell anhörigstrategi skulle betyda mycket för utvecklingen av stödet till anhöriga. En nationell strategi skulle ge mer tyngd till frågor som berör anhöriga och förhoppningsvis leda till att anhörigas situation förbättras, säger Lennart Magnusson. 

Folder som kan ge kunskap och inspiration 

Nyligen publicerade Nka en folder där Socialstyrelsens två rapporter sammanfattas. I foldern går det också att läsa om tre anhöriga som på olika sätt har vårdat, hjälpt eller stöttat någon i sin närhet. Materialet är tänkt att kunna spridas till beslutsfattare, kommuner, regioner, vård- och omsorgspersonal och andra intresserade. Det går också med fördel att använda materialet som underlag vid utveckling av insatser för anhöriga eller vid samtal med anhöriga.  

– Vi hoppas att den som läser foldern hittar kunskap och inspiration för att kunna bidra till att utveckla stödet till anhöriga, säger Lennart Magnusson.  

Next article