Start » Senior » Det goda åldrandet – myt eller verklighet?
Senior

Det goda åldrandet – myt eller verklighet?

Bättre bostäder, mindre svält, bättre hygien och arbetsmiljö, bättre utbildning och ekonomi och minskad rökning men också på grund av medicinska framsteg som t.ex. vaccinationer och bättre spädbarnsvård.

90 år och äldre kommer tredubblas

Vi har ökat medellivslängden med över 40 år de senaste 150 åren och en 70-åring idag liknar mer en 60-åring för 30 år sedan vilket innebär att vi bara på en generation bromsat åldrandet med 10 år. Personer 80 år och äldre som idag är en halv miljon kommer nästan att fördubblas till 2050 och 90 år och äldre kommer tredubblas.

”Många tecken tyder på att framstegen bromsar upp.”

En ofattbar utveckling men många tecken tyder på att framstegen bromsar upp. Den medicinska paradoxen innebär också att fler som överlever allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt och cancer, får möjlighet att åldras vilket leder till att demenssjukdomar och depressioner ökar.

Livsstil och miljö avgörande?

Vi åldras olika fort på grund av ärftliga faktorer och olika livsstil. En tredjedel av åldrandet anses bero på våra gener och resten på vår livsstil och livsmiljö. Det innebär att vårt åldrande och hälsa går att påverka. Generna sätter dock en bortre gräns för hur gammal en människa kan bli – världens äldsta människa någonsin blev 122, mycket mer är inte möjligt.

De medicinska framstegen innebär också att allt fler människor kommer att leva med många sjukdomar som behandlas med många olika läkemedel samtidigt.

Därför blir vi sjuka

Den vanligaste orsaken till att gamla människor blir sjuka idag är läkemedelsbiverkningar. Dessa orsakas oftast av för höga doser men också av behandling med läkemedel som är olämpliga för äldre. Den viktigaste förutsättningen för en bättre läkemedelsbehandling är kontinuitet – att den läkare som sätter in behandlingen alltid följer upp effekter och biverkningar.

”När man åldras och drabbas av sjukdomar ökar näringsbehoven.”

Trots att Sverige är ett rikt land lider många gamla människor av näringsbrist. När man åldras och drabbas av sjukdomar ökar näringsbehoven. Bristen på kunskap om olika människors individuella näringsbehov innebär att många människor blir sjuka och dör i onödan. Näringsbrist leder till nedsatt immunförsvar som ökar risken att dö i infektioner men ökar även risken för depressioner och demenssjukdomar.

Våra äldre lider

Sverige har flest ensamboende och flest gamla som lider av ensamhet. Social isolering bidrar ofta till depressioner och kan påskynda en demensutveckling.

Kunskaper om åldrandet och åldrandets sjukdomar blir därför allt viktigare i sjukvård och äldreomsorg då multisjuka äldre människor kommer att dominera de ökande vårdbehoven i framtiden.

De största hoten mot ett långt liv

Utbildning i gerontologi, det normala friska åldrandet, saknas nästan helt i vårdutbildningarna i Sverige vilket innebär att varken äldreomsorgen eller sjukvård har kunskap, kompetens eller organisation att möta denna utveckling. Idag är ensamhet, näringsbrist, läkemedelsbiverkningar, fysisk inaktivitet, luftföroreningar och klimatförändringar de största hoten mot ett långt liv. Men dessa riskfaktorer går att påverka vilket kan lägga många goda år till människors liv.

Nästa artikel