Skip to main content
Start » News » Så förebygger kommunen ensamhet bland äldre: ”Handlar om att leva ett friskt & självständigt liv”
Sponsrad

I takt med att man blir äldre möts man också av nya utmaningar i livet. Vänner och kollegor försvinner, samtidigt som kroppen inte orkar lika mycket. Men gemenskap och sammanhang är viktigt för alla – inte minst för den äldre generationen i samhället. Det är något Sollentuna kommun vill främja genom att jobba förebyggande. 

Att kunna leva ett aktivt, friskt, självständigt och meningsfullt liv på äldre dagar är viktigt. Därför har Sollentuna kommun sjösatt en satsning, närmare sagt en förebyggande verksamhet, som ska främja hälsan bland kommunens seniorer.  

Christine Tell
Verksamhetschef, Sollentuna kommun

– Det är viktigt att främja hälsan så långt som möjligt så inte vård – och omsorgsbehov uppstår i onödan på grund av inaktivitet. Vi behöver mobilisera alla samhällskrafter som finns, både volontärer och andra. Att känna sig ofrivilligt ensam i sitt hem är negativt för hälsan, säger Christine Tell, verksamhetschef på Sollentuna kommun. 

Satsningen hjälper äldre att bo kvar i sina hem längre, samtidigt som den ökar det sociala sammanhanget. Just det sociala är en stor utmaning för många äldre. Vänner, partner och gamla kollegor försvinner och det blir färre anledningar att vara aktiv. Man kanske inte äter lika bra längre och tappar muskler och kanske inte längre vågar inte gå ut själv. Då är det viktigt att det finns stöd, menar Christine. 

– Vi fokuserar verksamheten på vad evidens och forskning har visat främja hälsan. Det handlar om saker som fysisk träning, bra mat, social samvaro och meningsfulla aktiviteter. Sånt som aktiverar hjärnan. Får man stöd med dessa saker minskar riskerna för att gå ner i negativa spiraler av ensamhet, säger hon.  

Träffpunkter för att tackla utmaningarna 

För att motverka ofrivillig ensamhet behöver vi ta reda på varför personen upplever ensamhet samt vilka aktiviteter som är meningsfulla för just den personen, berättar Christine.  

Sollentuna kommun har bland annat fem träffpunkter med bred verksamhet för kommunens invånare, och det finns även ett stort utbud av aktiviteter utanför träffpunkterna. Vid behov kan även lotsning till hälsofrämjande aktiviteter med social gemenskap erbjudas.  

Kommunen erbjuder även uppsökande hembesök för att nå ut med information om vilken hjälp och stöd man kan få av kommunen samt vart man ska vända sig. På hembesöken samtalas det även om hälsa och trygghet och hur man förebygger fallolyckor i hemmet. 

– Det är viktigt att känna sig trygg hemma och veta om det behövs så finns det hjälp att få och ett sammanhang att vara i. Man behöver kunskap för att ta hand om sig själv, och det hjälper vi många med genom hembesöken och de hälsofrämjande aktiviteterna på träffpunkterna, säger Christine. 

Sociala sammanhang bidrar till ökad gemenskap 

Fritidsaktiviteter som sygrupper, bokklubbar och kortspel är exempel på aktiviteter som anordnas vid träffpunkterna. Men det handlar också om gemenskapen. Att få vara en del av en gemenskap som bidrar till nya minnen och vänner.

– Det är minst lika mycket fika, kaffe och prat som kortspel och fysiska aktiviteter, berättar Christine och menar att det till stor del handlar om att engagera sig i sociala sammanhang och träffa bekanta och nya människor.  

Kommunen erbjuder också en digital coach som kan vara behjälplig med tekniska frågor. Det kan vara allt från att installera Bank-ID till att fixa en parkeringsapplikation i telefonen.  

– Med lite hjälp så kan man umgås med familj och vänner som bor någon annanstans, till och med utomlands genom tekniken.  

Kommunen erbjuder anhörigstöd

Många seniorer tar hand om en när-stående, t.ex. sin partner, och kan själva vara i behov av stöd och hjälp. Sollentuna kommun erbjuder anhörigstöd till de som vårdar en anhörig. Anhörigstödet är en del av den förebyggande verksamheten i kommunen.

–I den förebyggande verksamheten finns också Frivilligcentralen som är en mötesplats för volontärer och föreningar i Sollentuna kommun. Volontärerna arbetar aktivt med att främja hälsa och bryta ofrivillig ensamhet hos seniorerna i kommunen genom sina olika uppdrag som kan vara besök i hemmet eller hålla i bokcirkel. ÄtUp-inspiratörer är en ny form av volontärskap där inspiratörerna sprider sin kunskap om matens påverkan på hälsan, avslutar Christine Tell.

Next article